Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đăng ngày 04 - 08 - 2020
100%

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Nhiệm kỳ 2015- 2020, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, do xuất phát điểm kinh tế xã hội còn thấp; hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện chưa hoàn thiện, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp và khó lường. Được sự quan tâm, lãnh đạo của tỉnh, phát huy truyền thống cách mạng cùng quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Như Xuân đã đoàn kết một lòng, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đạt và vượt 25/28 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

         

        Kết quả nổi bật là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 17,2%, vượt mục tiêu đại hội (17%). Quy mô giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 7.479,8 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 32 triệu đồng, gấp gần 2 lần năm 2015, vượt mục tiêu đại hội (30 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, dự kiến năm 2020 giảm còn 2,03%, giảm 35,33% so với năm 2015, bình quân hàng năm giảm 7,07%; Ngày 7-3-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 275/QĐ-TTg công nhận Như Xuân ra khỏi huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, đây là kết quả quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của huyện Như Xuân trong công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần tích cực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đến nay, trung bình hàng năm các xã tăng thêm từ 1 đến 2 tiêu chí, bình quân toàn huyện đạt 14,29 tiêu chí/xã, tăng 5,12 tiêu chí so với năm 2015; đã có 6 xã (trong đó có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao), 72 thôn đạt chuẩn, tăng 5 xã và 68 thôn so với năm 2015, vượt 3 lần mục tiêu đại hội (sau khi sáp nhập thôn, sáp nhập xã, còn 4 xã và 48 thôn đạt chuẩn), qua việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

         Hoạt động văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó, Chất lượng giáo dục có sự chuyển biến tích cực, đã có thêm 13 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn toàn huyện lên 33/52 trường, đạt 63,4%vượt mục tiêu đại hội (50%).Cơ sở vật chất giáo dục được quan tâm; đã xây dựng Đề án tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 83,3%, tăng 3,6% so với năm 2015. Cơ sở vật chất y tế được tăng cường; có thêm 9 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, nâng tổng số lên 14/16 đơn vị, đạt 87,5%, vượt mục tiêu đại hội (60%). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm 1,0%, đạt mục tiêu đại hội. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống còn 14,18%, vượt mục tiêu đại hội (16%). Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96%, đạt mục tiêu đại hội.

            An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo thực hiện; có 14 xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP; xây dựng được 12 cửa hàng thực phẩm an toàn, 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn thực phẩm.Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức và Đảng viên từng bước được nâng lên; việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI,XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc.

             Công tác chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, mang lại kết quả thiết thực. Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực. Hoạt động của hệ thống chính trị được đổi mới, đạt kết quả quan trọng Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác cán bộ gắn với sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị đạt được những kết quả quan trọng; đã bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; sáp nhập 07 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, giảm 4 đơn vị; sáp nhập 04 xã, thị trấn, giảm 02 đơn vị; sáp nhập 116 thôn, tổ dân phố, giảm 57 thôn; nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, tổ dân phố đạt 91,5%.

               Bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ huyện rút ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua đó là: phải thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân, trước hết là trong cấp ủy các cấp; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng. Tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, khai thác và phát huy tốt nội lực để tập trung phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải chủ động, sáng tạo, sâu sát, quyết tâm, quyết liệt; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện; tập trung cho những vấn đề chiến lược lâu dài, đồng thời giải quyết tốt những vấn đề trước mắt, những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội

         Trong thời gian tới dự báo sẽ có những thuận lợi như kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng nhanh, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện; các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quy hoạch khu công nghiệp xã Thượng Ninh, Xuân Hòa địa bàn huyện đã và đang được tập trung đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư; cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh và sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện là những yếu tố thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển trong những năm tới. Bên cạnh thuận lợi còn có những khó khăn, thách thức,trên địa bàn huyện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu và yếu; hầu hết các doanh nghiệp có quy mô rất nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp; chất lượng nguồn nhân lực thấp; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường....là những nhân tố tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

         Với phương châm Đoàn kết - Kỷ cương – Đổi mới- Phát triển, Đảng bộ huyện Như Xuân xác định mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiếu đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; khai thác tốt tiền năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế- xã hội nhanh và bền vững; nâng đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng- an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh”.

         Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ huyện Như Xuân đề ra 27 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó phấn đấu thực hiện đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025: 60 triệu đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm (giá so sánh năm 2010) đạt 16%, trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 6%; công nghiệp - xây dựng tăng 18,4%; dịch vụ tăng 18,2%; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo; ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, giúp người nghèo tự vươn lên thoát nghèo bền vững, đặc biệt là khu vực các xã vùng 6 Thanh; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 3% trở lên.

         Thời gian tới, huyện Như Xuân tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đối với những mục tiêu đã hoàn thành, tập trung chỉ đạo để đạt kết quả cao hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, tạo cơ sở và điều kiện thuận lợi để bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Nhiệm kỳ 2020-2025. Như Xuân phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong những huyện dẫn đầu khu vực miền núi của tỉnh./.

<

Tin mới nhất

Thông báo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ...(30/09/2020 4:55 CH)

Đảng ủy thị trấn Yên Cát tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2020(30/09/2020 8:48 SA)

MTTQ huyện Như Xuân chủ động tham gia xây dựng chính quyền và giám sát, phản biện xã hội(29/09/2020 4:10 CH)

Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.(29/09/2020 3:32 CH)

Đảng bộ Xã Thanh Lâm tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị...(23/09/2020 3:11 CH)